AldfaerWiki:Licentie Overeenkomst

Uit AldfaerWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Licentieovereenkomst

Auteursrecht en Eigendom

Deze software producten (Aldfaer, GEDCOMpare) zijn eigendom van Stichting Aldfaer (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 01096526) en wordt beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële vermogensrechten zoals auteursrecht. Onder product wordt hier verstaan de software inclusief het logo, de handleiding (Help) en eventueel opslagmedium, handleiding en verpakking. U dient dit product te behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Aldfaer Software Licentieovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen u als gebruiker en de Stichting Aldfaer, die op het gebruik van dit softwareproduct van toepassing is.

Het is u toegestaan:

  • De software gratis te gebruiken.
  • De software voor gebruik te kopiëren op de harde schijf van uw computer of file server en het origineel "te bewaren voor back-up-doeleinden" dan wel om een kopie van de software te maken voor back-up-doeleinden en het origineel te gebruiken.

Het is u niet toegestaan:

  • De software te kopiëren voor andere doeleinden dan hierboven is omschreven, danwel de software te bewerken, te decompileren, te disassembleren, de source code ervan trachten te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de software aan te brengen, tenzij op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht.
  • De bij de software behorende handleiding(en) of delen daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een daartoe geautoriseerde vertegenwoordiger van Stichting Aldfaer.
  • Het bij de software behorende logo of andere afbeeldingen als pictogrammen, schermen of delen daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een daartoe geautoriseerde vertegenwoordiger van Stichting Aldfaer.
  • Het product te verkopen, verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen of beschikbaar te maken, op welke wijze dan ook, of ter inzage aan een derde te geven en hier een vergoeding voor te vragen. Het op enigerlei wijze beschikbaar stellen van het gebruiksrecht van de software tegen vergoeding is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van een daartoe geautoriseerde vertegenwoordiger van Stichting Aldfaer.

Aansprakelijkheid

Onder geen enkele voorwaarde is Stichting Aldfaer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, daaronder mede begrepen schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere indirecte of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de software, zelfs indien Stichting Aldfaer of een bevoegde vertegenwoordiger van Stichting Aldfaer op de hoogte is gesteld van het risico gelijke schade. Stichting Aldfaer is niet aansprakelijk voor enige vordering in dit opzicht door derden. Rechten worden door Stichting Aldfaer in dit verband voorbehouden en aansprakelijkheden afgewezen.

Algemeen

Vernietiging of nietigheid van een der bepalingen van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die ontstaan zijn tengevolge van of voortvloeien uit enigerlei bepaling uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Friesland.

Persoonlijke instellingen